Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A javítóvizsga követelményei

2016.08.03

A javítóvizsga követelményei matematikából

 2. évfolyam

 • több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata;
 • számok írása, olvasása a  100-as számkörben, helyi érték fogalma.
 • számok helye  a számegyenesen,
 • egyes, tízes számszomszédok;
 • összeadás, kivonás, szorozás, osztás a  100-as számkörben;
 • szorzó-és bennfoglaló táblák ismerete
 • a helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása
 • egyszerű szöveges feladat értelmezése, megoldása
 • sorozat folytatása adott szabály szerint,
 • sorozat szabályának felismerése,
 • páros és páratlan számok megkülönböztetése
 • mértékegységek ismerete, átváltása: cm, dm, m, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év,

  A javítóvizsga követelményei matematikából

  4. évfolyam

  - számok helyesírása, olvasása 10000-ig,

  - számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete,

  - számok helyi érték szerinti bontása,

  - a tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása,

  - a kerekítés szabályainak ismerete,

  - szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása,

  - a helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében,

  - szöveges feladatok megoldása,

  - nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése,

  - sorozat folytatása adott szabály szerint,

  - sorozat szabályának felismerése,

  - a téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete,

 • - állítások megértése és megfogalmazása.


  A továbbhaladás feltétele :

 • 6.osztály matematika

  Gondolkodási és megismerési módszerek

 • Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 • Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása.
 • Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 • Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 • Számtan, algebra

 • Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 • Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
 • Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
 • A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.
 • Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
 • Szöveges feladatok megoldása következtetéssel,.
 • Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 • A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
 • Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
 • A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
 • Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel.
 • Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 • Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 • Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.

  MATEMATIKA 7. OSZTÁLY  TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI, JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

  Számtan, algebra

 • Müveletek racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
 • Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 • A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.
 • A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 • Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 • Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.
 • Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 • Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek.
 • Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatok felismerése.
 • Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.
 • Geometria

 • Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
 • Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.
 • Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
 • A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.

  Történelem javítóvizsga követelmények

  6.-7. évfolyam

  6. évfolyam

  Az egyetemes emberi értékek elfogadása középkori magyar és kora újkori egyetemes kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.

  A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.

  Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése.

  A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.

  Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.

  Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni.

  Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.

  Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.

  Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.

  Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.

  Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.


  Kémia 7. osztály

 • A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció,),

  alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.

   

  Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős elem és szervetlen vegyületet: oxigén, hidrogén, klór, szén-dioxid, ammónia, hidrogén- klorid, víz tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.

   

  Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát.

   

  Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.

   

  Legfontosabb anyagrészek:

 • Balesetvédelmi szabályok. A veszélyes anyagok jelölése. Laboratóriumi eszközök.
 • Az anyagok tulajdonságai és változásai.  Energiaváltozások.
 • Az égés és a tűzoltás.
 • A levegő összetétele, környezetvédelmi problémák.
  A víz. a természetes vizek szennyezése, védelme. Az oldatok. A keverékek szétválasztása.
 • Az atom felépítése. Az elektronburok szerkezete. Az elektronszerkezet és a periódusos rendszer. Az első 20 elem vegyjele, elektronszerkezete. A vegyjel jelentése. A mól.
 • Az elem és vegyületmolekulák. A kovalens kötés.
  Az ionok keletkezése, ionvegyületek. Az ionkötés.
 • A kémiai reakció. A kémiai reakciók csoportosítása.
  A redoxi és sav-bázis reakciók.
  A kémiai egyenlet.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.